- વિચારબેંક

શું ભારતનું ભાવિ રાજકીય પક્ષોના તકવાદી અને તકલાદી જોડાણો નક્કી કરશે ?

“ભારતમાં ચૂંટણીની મોસમ પૂરજોરમાં ખીલેલી છે. ચૂંટણી એ લોકશાહીનું પવિત્ર પર્વ છે. બંધારણે સામાન્ય માણસને કેટલો મહત્ત્વનો અધિકાર આપ્યો છે, તેની અનુભૂતિ આ સમયે બરાબર થાય છે. આમ જૂઓ તો આ એક એવો સમયગાળો છે, જ્યારે ભલભલા મહાનુભાવો ‘કોમનમેન’ અને કોમનમેન ‘મહાનુભાવ’ની ભૂમિકામાં આવી જાય છે.”

hksfeÞ ÃkûkkuLke íkku y½hk{kt y½he Ãkheûkk yux÷u s [qtxýe. yLku yux÷u s ík{k{ hksfeÞ Ãkûkku íku{kt MkV¤ Úkðk {kxu hkík-rËðMk {nuLkík fheLku (fnku fu fkuXk-fçkkzk fheLku Ãký), ÞuLkfuLk «fkhu ÃkkuíkkLkku Ítzku ÷nuhkíkku hnu íkuLke s rVfh{kt ÔÞMík òuðk {¤u Au. Ëuþ¼hLkk y¾çkkhku, Mkk{rÞfku, xeðe. [uLk÷ku, MkkurþÞ÷ {erzÞk{kt Ãký yux÷u s yksfk÷ ËuþLkwt ¼krð fkuLkk nkÚk{kt MkkUÃkkðwt òuEyu, íkuLke ¼÷u [[ko [k÷u, Ãkhtíkw sLkíkksLkkËoLkLkku {kuxku ðøko [qÃk[kÃk yk çkÄku íkk÷ òuE hÌkku Au. íkuykuLke S¼ çktÄ Au, Ãkhtíkw ykt¾-fkLk ¾qÕ÷k Au yLku {øks çkhkçkh [k÷u Au. «òLkwt økrýík rðrþü «fkhLkwt nkuÞ Au. ÃkkuíkkLke fkuXkMkqÍLkk ºkksðu ykÃkýk Lkuíkkyku yLku hksfeÞ ÃkûkkuLku íkku¤eLku {íkËkLk îkhk ßÞkhu íku ÃkkuíkkLkku LÞkÞ fhþu, íÞkhu ykøkk{e 16{e {uLkk hkus søkíkLku òýðk {¤þu fu «ò fkuLkk Ãkh fux÷ku rðïkMk fhe hne Au.
ykÍkËe ÃkAe yks MkwÄeLkk ¼khíkLkk hksfeÞ RríknkMk Ãkh Lksh fheyu íkku þYykík{kt ÷ktçkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk {kuxk¼køku ÷kuf[¤ð¤{ktÚke hksfeÞ Ãkûk çkLku÷k fkUøkúuMkLkwt ykrÄÃkíÞ hÌkwt. LkkLkk-{kuxk ÃkûkkuLkk WËÞ íkÚkk rð÷Þ Úkíkk økÞk, Ãkhtíkw fkUøkúuMkLkk rðfÕÃk íkhefu ËuþLku 1980 MkwÄe hkn òuðe Ãkze. y÷çk¥k íku Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk Ãký fux÷ktf «kËurþf Ãkûkkuyu Ãkkuík-ÃkkuíkkLkk «Ëuþ{kt ¾kMMkwt «¼wíð s{kðe ÷eÄwt, Mk¥kk Ãký {u¤ðe yLku nsw MkwÄe hksfeÞ {uËkLk{kt ÃkkuíkkLkwt òuh ÷økkðe hÌkk Au. ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkk WËÞ ÃkAe íku fkUøkúuMkLkk rðfÕÃk íkhefu ykøk¤ ðÄe hÌkku Au, Ãkhtíkw ßÞkt MkwÄe hksfeÞMíkhu fkuEÃký yuf Ãkûk MktÃkqýo çknw{rík MkkÚku MkV¤ Lk ÚkE þfu, íÞkt MkwÄe ykÃkýu íÞkt økXçktÄLkLke Mkhfkhku yrLkðkÞo çkLke hnuðkLke Au yLku fuLÿ{kt ÞwÃkeyu, yuLkzeyu fu Úkzo £Lx suðe økXçktÄLk Mkhfkhku yÂMíkíð{kt hne ykð-ò fhíke hnuðkLke Au.
ykÃkýk Ëuþ{kt [qtxýeÃkt[Lke {kLÞíkk Ähkðíkk 6 hk»xÙeÞ Ãkûkku yLku 45 sux÷kt «kËurþf Ãkûkku Au. yk WÃkhktík {kLÞíkk Lk {¤e nkuÞ, Ãkhtíkw LkkUÄýe ÚkE nkuÞ íkuðk 700Úke Ãký ðÄkhu hksfeÞ Ãkûkku yÂMíkíð Ähkðu Au. yk{ sqyku íkku hksfeÞ ÃkûkkuLkwt yÂMíkíð íkuLke y÷øk rð[khÄkhk Úkfe «økx ÚkÞwt nkuÞ Au. yk{ Aíkkt, fkuEÃký ¼kuøku Mk¥kkLkk ÷ûÞLku «kÃík fhðkLke íkuykuLke hýLkerík yuðe hne Au fu Lkiríkf {qÕÞku yLku rð[khÄkhkLku fuLÿ{kt hk¾eLku hksLkerík fhðkLke ðkík s òýu y«Míkwík çkLke økE Au. fkUøkúuMk yLku ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûk suðk sðkçkËkh hk»xÙeÞ Ãkûkku Ãký ßÞkhu yk s {køkuo ðÄe hÌkk Au, íÞkhu íku yrík ®[íkksLkf çkkçkík çkLku Au. Mðçk¤u rðsÞ «kÃík fhðkLkku ykí{rðïkMk fkuE Ãkûk{kt Lk nkuðkÚke yk [qtxýe{kt Ãký Ãkrhýk{ «kÃík ÚkÞk Ãknu÷kt s økXçktÄLk MkhfkhkuLke ÞkusLkk MkkÚku Mkki Ãkûkku ykøk¤ ðÄe hÌkk Au.
yíÞkhu [qtxýe Mk{Þu ¼khíkLkk sqËksqËk hkßÞku{kt hksfeÞ Ãkûkku ðå[u Mk¥kkLke ¾U[íkký yLku MkkuËkçkkS Úkfe ¼khíkLkk hksfkhýLkwt fE nËu ÄLkkuík-ÃkLkkuík Lkef¤e hÌkwt Au, íku òýðkLkku ¼khíkeÞ {íkËkíkkLkku yrÄfkh Au, íÞkhu y®nÞk ¢{þ: fux÷kf {n¥ðLkk hkßÞku Ãkh íÞktLke hksfeÞ ÃkrhÂMÚkrík Ãkh árüÃkkík fhðku ðk[f {kxu hku[f çkLke hnuþu. rçknkhÚke þYykík fheyu.
rçknkhLkk MkðuoMkðko íkhefu Mkíkík 15 ð»ko hks fÞko ÃkAe ð»ko 2005{kt ÷k÷w«MkkËLkk ÃkûkLku rðÄkLkMk¼k{kt 54 s çkuXfku {¤e níke yLku íku sLkíkk ˤ (Þw) yLku ¼ksÃk ÃkAe ºkeò Lktçkhu Äfu÷kE økÞku níkku. ð»ko 2010{kt VheÚke rðÄkLkMk¼kLke [qtxýeyku ÚkE íku{kt 243 MkÇÞkuLkk øk]n{kt ÷k÷wLku 22 çkuXfku s {¤e níke. ÷k÷w«MkkËLkk ykðk Mkíkík Äkuðký çkkË n{ýkt Ãký hksË{kt çk¤ðku ÚkÞku, íku{Lkk 22{ktÚke13 rðÄkLkMkÇÞku ykzk Vkxâk, òufu ÷k÷wyu íkkçkzíkkuçk 9Lku ÃkkAk ðk¤e ÷eÄk ! yk Mktòuøkku{kt íku{Lku {kxu fkUøkúuMk MkkÚkuLkwt òuzký yrLkðkÞo Au, fkhý fu [khk fki¼ktz{kt MkeçkeykELke hkník íku heíku s «kÃík ÚkE þfe Au. yk{ Aíkkt fkUøkúuMkLke ÂMÚkrík íÞkt Mkkð Lkçk¤e nkuðkÚke ËkËkøkeheÃkqðof ÷k÷wyu fkUøkúuMkLku ðÄw{kt ðÄw 11 íkÚkk þhË ÃkðkhLke yuLkMkeÃkeLku 1 çkuXf s ykÃkðkLke ðkík fhe Au, yLku íku Ãký òu íkuykuLku hksË MkkÚku òuzký fhðwt nkuÞ íkku ! yuðwt Ëu¾kÞ Au fu su÷{kt økÞk ÃkAe Ãký ÷k÷w«MkkË ÞkËð ÃkkuíkkLke ðkuxçkUf Ãkh nsw {wMíkkf Au.
÷k÷wLkk Ãkûk{kt su ¼tøkký Ãkzâwt íkuLkku ÷k¼ MkeÄku Lkeríkþfw{khLku {¤u íku{ Au.çk¤ðku fhLkkhk {kuxk¼køkLkk rðÄkLkMkÇÞku {wÂM÷{ Au. Lkeríkþfw{kh ßÞkhu yuLkzeyuÚke y÷øk ÚkÞk íÞkhu 243 MkÇÞkuLkk øk]n{kt íku{Lke ÃkkMku 115 MkÇÞku s hÌkk níkk. yíÞkhu yÃkûk MkÇÞkuLkk xufkÚke Lkeríkþfw{kh ÃkkuíkkLke Mkhfkh [÷kðe hÌkk Au. yuf íkçk¬u íkuyku fkUøkúuMk MkkÚku Mk{sqíke fhþu íkuðwt sýkíkwt níkwt, Ãkhtíkw fkUøkúuMk MkkÚkuLkwt íku{Lkwt ð÷ý {kºk hkßÞLke «òLku s Lknª, Ãkhtíkw íkuykuLkk þw¼uåAfkuLku Ãký økBÞwt LkÚke, íku nfeõík Mk{ßÞk ÃkAe íkuykuyu nðu ð÷ý çkËÕÞwt Au. íkuykuLke rîÄk yLku ðzk«ÄkLk çkLkðkLke {nuåAkLkk fkhýu íkuyku {kxu nðu ºkeò {kuh[kLkwt þhýwt s çkåÞwt Au, íkuðwt ÷køku Au.
Lkeríkþfw{kh {wÏÞ«ÄkLk íkhefu «{ký{kt Mkkhe AkÃk Ähkðu Au. ÷k÷w«MkkË ÞkËðLkk þkMkLk fhíkk yksu rðfkMkLkk {køkuo rçknkhLke økrík Úkkuze ðÄe Au. ÷kufku íkuLku ykðfkhu Au. þkMkfÃkûk sLkíkkˤ (Þw) y™u ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkwt økXçktÄLk rçknkh {kxu ðÄkhu rðfkMk ykÃkLkkhwt nkuík, íkuðwt {kuxk ¼køkLkk rçknkheyku {kLku Au. íkk. 16 swLk, 2013Lkk hkus rçknkh{kt sLkíkk ˤ (Þw) yLku ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLke økXçktÄLk Mkhfkh íkqxÞk ÃkAeLke Lkeríkþ fw{khLke Mkhfkh Lkçk¤e Ãkze Au. MkhnËÃkkhÚke ykðíkk ½q»ký¾kuhku yLku LkõMk÷ðkËeyku {kxu rçknkh Mkku^x ÍkuLk çkLke hÌkwt Au. hkßÞku{kt {qzehkufkýLkku ðuøk Äe{ku Ãkzâku Au. [qtxýe Síkðk {kxu nðu Lkeríkþfw{khu rçknkhLku rðþu»k ËhßòLkku {wÆku WXkÔÞku Au. yk{ Aíkkt, MkkÚke íkhefu ¼ksÃkLku økw{kÔÞk çkkË yLku hkr»xÙÞ Míkhu LkhuLÿ {kuËeLke ÷kufr«Þíkk ÍzÃk¼uh «Mkhe hne Au, íÞkhu LkhuLÿ {kuËeLkk fèh hksfeÞ nheV íkhefuLke íku{Lke AkÃk íkuykuLku LkwfþkLk s fhþu. ÷kufMk¼k{kt ºkeò {kuh[kLkk ¼krð ðzk«ÄkLk íkhefu ÃkkuíkkLku Mk{S hnu÷k Lkeríkþ fw{kh ½hyktøkýu ÷øk¼øk çkÄk s {kuxk LkuíkkykuLkk nheV çkLÞk Au.
çkeS íkhV økXçktÄLk Mkhfkh íkqxðk çkË÷ ÷kufkuyu ‘rðïkMk½kík’ Lkeríkþfw{khLkk Ãkûku WÄkÞkuo nkuðkÚke MknkLkw¼qrík ¼ksÃkLku Ãkûku Au. ykðk Mk{Þu ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkk ðzk«ÄkLkÃkËLkk W{uËðkh LkhuLÿ {kuËeLke hu÷eykuLku sçkhËMík «òfeÞ ykðfkh MkktÃkzâku Au. ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûku hk{rð÷kMk ÃkkMkðkLkLkk ÷kuf sLkþÂõík Ãkûk MkkÚku òuzký fÞwO Au. hk{rð÷kMk ÃkkMkðkLk fux÷ktf rðMíkkhku{kt yLku ¾kMk fheLku ÃkkMkðkLk Mk{wËkÞ{kt ÷kufr«Þ Au. yk yu s ÃkkMkðkLk Au suýu çkkhuf ð»ko Ãknu÷kt LkhuLÿ {kuËe Mkk{u rðhkuÄ LkkUÄkðeLku yuLkzeyuÚke y÷øk ÚkÞu÷k yLku yksu íkuyku fnu Au fu y{u LkhuLÿ {kuËeLku ðzk«ÄkLk çkLkkðeþwt. Mk{sqíke nuX¤ ¼ksÃkkyu ÷kusÃkkLku nkSÃkwh, s{qE, ðiþk÷e, Mk{MíkeÃkqh, ¾økzeÞk, {wtøkuh yLku Lkk÷tËkLke çkuXfku ykÃkeLku hkS fÞko Au.
AuÕ÷k 6 {rnLkk{kt rçknkh{kt LkhuLÿ {kuËeLke ÷kufr«Þíkk{kt WAk¤ku ykÔÞk çkkË çknw{rík ÞkËð {íkËkhku ¼ksÃk íkhV ykf»kkoÞk Au. {kuËeyu Lkeríkþfw{khLkk Ãkufusðk¤k VwøøkkLke nðk fkZðk {kxu ònuhkík fhe Au fu yuLkzeyuLke Mkhfkh ykðþu íkku y{u rçknkhLku rðþu»k Ëhßòu ykÃkeþwt. ¼ksÃkLke ytËh Ãký Mkwþe÷fw{kh ®þËu yLku røkhehks®MknLkk sqÚk Ãknu÷uÚke s níkk, Ãkhtíkw LkhuLÿ {kuËeLke ÷kufr«Þíkk yLku hk»xÙeÞ hksfkhý{kt Mkr¢Þíkk çkkË røkhehks®Mkn {kuËeLke ðÄw LkSf ykÔÞk çkkË ÃkûkLke yktíkrhf yufíkk ðÄe Au. òu fu røkhehks®Mkn ÃkkMkðkLk fhíkkt ÷k÷w «íÞu ðÄw fqýwt ð÷ý Ähkðíkkt nkuðkÚke ÃkkMkðkLk MkkÚkuLkwt ¼ksÃkLkwt òuzký íku{Lku økBÞwt LkÚke. ð¤e, Ãkûku íku{Lke RåAk rðYØ Lkkðzk çkuXf ÃkhÚke rxrfx ykÃke nkuðkÚke íku{ýu ònuh rðhkuÄ Ãký LkkUÄkÔÞku, Ãký, Auðxu Ãkkuíku ‘ðÄw yuf çkr÷ËkLk’ ykÃkþu, íkuðwt fneLku nkEf{kLzLke ðkík {kLke ÷eÄe Au. W{uËðkhku {kxuLke ¼ksÃkLke «Úk{ ÞkËe çkkË þºkwÎLk ®Mknk yLku hk{uïh [kuhrMkÞkyu Ãký ykðku rðhkuÄ ònuh fhðk{kt ðkh ÷økkze LkÚke. yk s rçknkhe hksfkhýLkk r{òsLkku Ãkrh[Þ Au.
ykðk WËknhýku íkku yMktÏÞ ykÃke þfkÞ.sux÷k Lkuíkkyku íkux÷e Mk{sqrík yLku sux÷e Mk{sqrík íkux÷k rððkË ! yk{ Aíkkt hksLkuíkkykuLku yíÞkhu ÷kufMk¼kLke 543 çkuXfku yLku Mk¥kk {kxu 272Lkwt ÷ûÞ s Ëu¾kíkwt nkuðkÚke {kÚkwt çk[kððk {kxu Äz fÃkkE òÞ íkuLke ¾uðLkk LkÚke.
fw÷ {¤eLku òuEyu íkku rçknkhLkwt MÚkkrLkf hksfkhý ¼khu Ãku[eËw Au. y®nÞk ònuhSðLkLkk {qÕÞkuLku ðÄkhu {n¥ð ykÃkðkLke fkuE ¾uðLkk fhíkwt nkuÞ íkuðwt Mkk{kLÞ heíku ÷køkíkwt LkÚke. rMkØktíkku fu MÃkü rð[khMkhýeLkwt {n¥ð økkiý Au. «ò fÕÞký {kxuLkk Lkerík-rLkÞ{ku y™u fnuýe-fhýe çkÄw ykùÞosLkf Au. hksfkhýLkk ykxkÃkkxk ¾u÷ðk{kt LkuíkkykuLku fkuE s «fkhLkku AkuA Lkzíkku LkÚke. íkfðkË y®nÞk fËk[ fqLkun{kt økýkÞ Au. ÷kufkuLku Ãký ÃkkuíkkLkk Lkuíkk su heíku fk{ fhu fu fZkðu, íku ðÄw nkUþu-nkUþu {tsqh Au. òuðkLkwt yu hnu Au fu rçknkhLke çkkS{kt fkuý {uËkLk {khe òÞ Au. swËk swËk Mkðuoûkýku{kt ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkk Ãkûku ðÄw hkSÃkku Vk¤u ykÔÞku nkuðkÚke yuLkzeyuLke {ex rçknkh Ãkh rðþu»k Au.
rçknkhLkk ykðk srx÷ hksfkhý yLku çkË÷kíkk síkk hksfeÞ Mk{efhýku ðå[u ykøkk{e rËðMkku{kt ÃkrhÂMÚkrík þwt ð¤ktf ÷uþu, íku [ku¬MkÃkýu ¼÷u Lk fne þfkÞ, Ãkhtíkw LkuíkkykuLke økríkrðrÄ, ÷kuf{kLkMkLkwt ÃkrhðíkoLk yLku hksÞ íku{s hkr»xÙÞ Míkhu çkLke hnu÷e ½xLkkykuLkku «¼kð rçknkh{kt sYh ÃkrhðíkoLk ÷kðþu, íkuðwt sýkÞ Au.

hksfeÞ ÃkûkkuLke íkku y½hk{kt y½he Ãkheûkk yux÷u s [qtxýe. yLku yux÷u s ík{k{ hksfeÞ Ãkûkku íku{kt MkV¤ Úkðk {kxu hkík-rËðMk {nuLkík fheLku (fnku fu fkuXk-fçkkzk fheLku Ãký), ÞuLkfuLk «fkhu ÃkkuíkkLkku Ítzku ÷nuhkíkku hnu íkuLke s rVfh{kt ÔÞMík òuðk {¤u Au.  Ëuþ¼hLkk y¾çkkhku, Mkk{rÞfku, xeðe. [uLk÷ku, MkkurþÞ÷ {erzÞk{kt Ãký yux÷u s  yksfk÷ ËuþLkwt ¼krð fkuLkk nkÚk{kt MkkUÃkkðwt òuEyu, íkuLke ¼÷u [[ko [k÷u, Ãkhtíkw  sLkíkksLkkËoLkLkku {kuxku ðøko [qÃk[kÃk yk çkÄku íkk÷ òuE hÌkku Au. íkuykuLke S¼ çktÄ Au, Ãkhtíkw ykt¾-fkLk ¾qÕ÷k Au yLku {øks çkhkçkh [k÷u Au. «òLkwt økrýík rðrþü «fkhLkwt nkuÞ Au. ÃkkuíkkLke fkuXkMkqÍLkk ºkksðu ykÃkýk Lkuíkkyku yLku hksfeÞ ÃkûkkuLku íkku¤eLku {íkËkLk îkhk ßÞkhu íku ÃkkuíkkLkku LÞkÞ fhþu, íÞkhu ykøkk{e 16{e {uLkk hkus søkíkLku òýðk {¤þu fu «ò fkuLkk Ãkh fux÷ku rðïkMk fhe hne Au.

ykÍkËe ÃkAe yks MkwÄeLkk ¼khíkLkk hksfeÞ RríknkMk Ãkh Lksh fheyu íkku þYykík{kt ÷ktçkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk {kuxk¼køku ÷kuf[¤ð¤{ktÚke hksfeÞ Ãkûk çkLku÷k fkUøkúuMkLkwt ykrÄÃkíÞ hÌkwt. LkkLkk-{kuxk ÃkûkkuLkk WËÞ íkÚkk rð÷Þ Úkíkk økÞk, Ãkhtíkw fkUøkúuMkLkk rðfÕÃk íkhefu ËuþLku 1980 MkwÄe hkn òuðe Ãkze. y÷çk¥k íku Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk Ãký fux÷ktf «kËurþf Ãkûkkuyu Ãkkuík-ÃkkuíkkLkk «Ëuþ{kt ¾kMMkwt «¼wíð s{kðe ÷eÄwt, Mk¥kk Ãký {u¤ðe yLku nsw MkwÄe hksfeÞ {uËkLk{kt ÃkkuíkkLkwt òuh ÷økkðe hÌkk Au. ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkk WËÞ ÃkAe íku fkUøkúuMkLkk rðfÕÃk íkhefu ykøk¤ ðÄe hÌkku Au, Ãkhtíkw ßÞkt MkwÄe hksfeÞMíkhu fkuEÃký yuf Ãkûk MktÃkqýo çknw{rík MkkÚku MkV¤ Lk ÚkE þfu, íÞkt MkwÄe ykÃkýu íÞkt økXçktÄLkLke Mkhfkhku yrLkðkÞo çkLke hnuðkLke Au yLku fuLÿ{kt ÞwÃkeyu, yuLkzeyu fu Úkzo £Lx suðe økXçktÄLk Mkhfkhku yÂMíkíð{kt hne ykð-ò fhíke hnuðkLke Au.

ykÃkýk Ëuþ{kt [qtxýeÃkt[Lke {kLÞíkk Ähkðíkk 6 hk»xÙeÞ Ãkûkku yLku 45 sux÷kt «kËurþf Ãkûkku Au. yk WÃkhktík {kLÞíkk Lk {¤e nkuÞ, Ãkhtíkw LkkUÄýe ÚkE nkuÞ íkuðk 700Úke Ãký ðÄkhu hksfeÞ Ãkûkku yÂMíkíð Ähkðu Au. yk{ sqyku íkku hksfeÞ ÃkûkkuLkwt yÂMíkíð íkuLke y÷øk rð[khÄkhk Úkfe «økx ÚkÞwt nkuÞ Au. yk{ Aíkkt, fkuEÃký ¼kuøku Mk¥kkLkk ÷ûÞLku «kÃík fhðkLke íkuykuLke hýLkerík yuðe hne Au fu Lkiríkf {qÕÞku yLku rð[khÄkhkLku fuLÿ{kt hk¾eLku hksLkerík fhðkLke ðkík s òýu y«Míkwík çkLke økE Au. fkUøkúuMk yLku ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûk suðk sðkçkËkh hk»xÙeÞ Ãkûkku Ãký ßÞkhu yk s {køkuo ðÄe hÌkk Au, íÞkhu íku yrík ®[íkksLkf çkkçkík çkLku Au. Mðçk¤u rðsÞ «kÃík fhðkLkku ykí{rðïkMk fkuE Ãkûk{kt Lk nkuðkÚke yk [qtxýe{kt Ãký Ãkrhýk{ «kÃík ÚkÞk Ãknu÷kt s økXçktÄLk MkhfkhkuLke ÞkusLkk MkkÚku Mkki Ãkûkku ykøk¤ ðÄe hÌkk Au.

yíÞkhu [qtxýe Mk{Þu ¼khíkLkk sqËksqËk hkßÞku{kt hksfeÞ Ãkûkku ðå[u  Mk¥kkLke ¾U[íkký yLku MkkuËkçkkS Úkfe ¼khíkLkk hksfkhýLkwt fE nËu ÄLkkuík-ÃkLkkuík Lkef¤e hÌkwt Au, íku òýðkLkku ¼khíkeÞ {íkËkíkkLkku yrÄfkh Au, íÞkhu y®nÞk ¢{þ: fux÷kf {n¥ðLkk hkßÞku Ãkh íÞktLke hksfeÞ ÃkrhÂMÚkrík Ãkh árüÃkkík fhðku ðk[f {kxu hku[f çkLke hnuþu. rçknkhÚke þYykík fheyu.

rçknkh : ¼qíkfk¤Lke ¿kkLkMÚk¤e, yksLke ÞkËðkMÚk¤e

Ãkwhký fk¤{kt ¿kkLkMÚk¤e íkhefu yku¤¾kíkk ¼khíkLkk «Úk{ økýhkßÞ rçknkhLkku økkihðþk¤e RríknkMk hku[f Au. ykÞkoðíkoLke yk yu ¼qr{ Au, ßÞkt ¿kkLk, Ä{o yæÞkí{ íkÚkk MkÇÞíkk-MktMf]ríkLke yuðe Wßsð¤ økkÚkkyku «økxe fu suLkkÚke {kºk ¼khík s Lknª, Ãkhtíkw Mk{økú rðï Ãkh íkuLke nfkhkí{f yMkhku ÚkÞu÷e Au. RríknkMkfk¤{kt rçknkh ¾qçk Ãknu÷uÚke s rðfMkeík ÚkÞu÷e MktMf]ríkyku{kt {n¥ðLkwt fuLÿ hÌkwt Au yLku swËk-swËk Þwøkku{kt RríknkMk yLku MkktMf]ríkf sLkSðLk{kt íkuýu rLkýkoÞf ¼qr{fk ¼sðe Au. çkkiØ Ä{o y™u siLk Ä{oLkk WËTøk{ ®çkËwLkk MðYÃk{kt rçknkhLku òuðk{kt ykðu Au, suýu søkíkLku þktrík, y®nMkk y™u ¼kE[khkLkku MktËuþ ykÃÞku Au. ¼khíkeÞ WÃk¾tz{kt rçknkhÚke s rðþk¤ Mkk{úkßÞkuLke «r¢Þk þY ÚkÞu÷e.

yktfzkLke árüyu òuEyu íkku, rçknkhLke fw÷ ðMkrík (MkuLMkMk – 2011) 10,38,04,637 Au, su ËuþLke fw÷ ðMkríkLkk 11.74 xfk sux÷e Au. ðMkríkLke ÿrüyu rçknkh ¼khíkLkwt MkkiÚke ðÄw ðMkrík Ähkðíkwt ºkeò LktçkhLkwt hkßÞ Au. y®nÞk Ãkwhw»kkuLke MktÏÞk 5,41,85,347 yLku {rn÷kykuLke MktÏÞk 4,96,10,290 Au. 0 Úke 6 ð»koLke ô{hLkk çkk¤fkuLke MktÏÞk 1,85,82,229 Au, su hksÞLke fw÷ ðMkríkLkk 17.60 xfk sux÷e Au. hksÞLkku ðMkrík ðÄkhkLkku Ëh (2001-2011) 25.07 xfk Au. 1,000 Ãkwhw»k Mkk{u 916 {rn÷kyku Au.  økE ÷kufMk¼kLke [qtxýe {kxu (MkuLMkMk 2001 {wsçk) {íkËkhkuLke fw÷ MktÏÞk 5,45,05,246 níke, su{kt Ãkwhw»k {íkËkhku 2,92,20,807 yLku {rn÷k {íkËkhkuLke MktÏÞk 2,52,84,439 níke. yk [qtxýe{kt {íkËkhkuLke fw÷ MktÏÞk 5,71,38,443 Au, su{kt Ãkwhw»k {íkøkkhkuLke MktÏÞk 3,08,29,925 íkÚkk †e {íkËkhkuLke MktÏÞk 2,63,08,518 Au.

òríkLke ÿrüyu òuEyu íkku Wå[ ðøko{kt ¼qr{nkh, hksÃkqík, çkúkn{ý, fkÞMÚk ðøkoLkk ÷kufku Au, su ytËksu 15 xfk sux÷k Au. ÃkAkík ðøko{kt ÞkËð  – 15 xfk, yLku fwþðknk, fw{eo suðk ðøkoLkk ÷kufku ytËksu 8 xfk Au. Ër÷ík{kt ÃkkMkðkLk òríkLkk ÷kufkuLkku Ãký çknku¤ku ðøko ytËksu 12 xfk sux÷ku Au. {wMk÷{kLkLke ðMkrík Ãký ytËksu 15 xfk sux÷e Au. ÃkkMkðkLk suðk LkuíkkykuLkku «¼kð ½xkzðk {kxu Lkeríkþ fw{khu ÃkAkík òrík{kt Ãký yrík ÃkAkík òríkLku y÷øk fhe Au.

y®nÞkLkwt Mkk{kLÞ sLk{kLkMk Ãký rð[khíkk fhe {qfu íkuðwt Au. {kuxk ¼køkLke «ò økheçk y™u yrþrûkík Au. y®nÞk òríkðkË ðÄkhu nkuðkLkku ynuMkkMk íkwíko s ÚkkÞ Au. AuÕ÷k ½ýkt ð»kkuoÚke rçknkhLke ËwËoþk su hne Au, íkuLkk fkhýu y®nLkk ÷kufku ¾kMMkk «{ký{kt rLkYíMkkn íkÚkk rLkhkþ òuðk {¤u Au. y®nLke Mk{MÞkyku Ãký íkuykuLku fkuXu Ãkze økE Au. rðfkMkLkk {eXk V¤ku fuðk nkuÞ, íkuLke fÕÃkLkkLkku hku{kt[ Ãký íkuykuLku WíMkkrník fhe þfu fu fu{, íkuLke þtfk hnu Au. y®nLke økheçke, çkuhkusøkkhe fu rçk{kheLke Mk{MÞkyku Mkns Au. y®nÞk ònuh {køkkuo Ãkh øktËfe, xÙkrVfò{ fu ÷kçkk Mk{ÞÚke [k÷íkk yLku yxðkÞu÷k Mk{khfk{Úke ÷kufku ºkMík LkÚke ! ðneðxe íktºkLke ÷kÃkhðkne Mkk{u yk¢kuþ LkÚke ! MkÇÞ MktMf]]rík «íÞLkku ÷økkð fu rþü SðLkþi÷e «íÞuLke Yr[ {kuxk ¼køku økkÞçk Au ! {khwt ykðwt yð÷kufLk íkksuíkhLke {khe rçknkhLke {w÷kfkík ÃkAeLkwt Au.

ÍzÃkÚke çkË÷kíkk síkk hksfeÞ Mk{efhýku ðå[u W¥kh«Ëuþ ÃkAe rçknkh fËk[ MkkiÚke ðÄkhu {n¥ðLkwt hkßÞ  Au. y®nÞk 6 íkçk¬k{kt ÷kufMk¼kLke 40 çkuXfku Ãkh [qtxýe ÚkðkLke Au. yk WÃkhktík {nkhksøkts yLku MkknuçkÃkwh f{÷Lke çku rðÄkLkMk¼k çkuXf Ãkh Ãký [qtxýe ÚkðkLke Au. y®nÞk {wÏÞ hksfeÞ Ãkûkku sLkíkkˤ (ÞwLkkExuz), ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûk, hk»xÙeÞ sLkíkk ˤ yLku ÷kuf sLkþÂõík Ãkûk Au. fkUøkúuMkLkwt y®nÞk shkÃký òuh LkÚke. {n¥ðLkk Lkuíkkyku{kt þhË ÞkËð, Lkeríkþfw{kh, Mkwþe÷fw{kh ®þËu, røkhehks®Mkn, ÷k÷w«MkkË ÞkËð, hk{rð÷kMk ÃkkMkðkLk suðk Lkuíkkyku «Úk{ nhku¤{kt Au. yk WÃkhktík ¼ksÃkLkk hrðþtfh «MkkË, hkSð«íkkÃk Yze, Þþðtík rMkLnk, þknLkðkÍ nwMkuLk suðk Lkuíkkyku hk»xÙeÞ Míkhu {n¥ðLkk Au. þºkwÎLk ®Mknk íkÚkk feŠík ykÍkË Ãký ð¥ku-ykuAu ytþu rçknkhLkk hksfkhý{kt økýLkkÃkkºk Mk{òÞ Au. økE ÷kufMk¼kLke [qtxýe{kt rçknkhLke 40 çkuXfku{ktÚke sLkíkk ˤ (Þw)Lku 20, ¼ksÃkLku 12, hksËLku 4, fkUøkúuMkLku 1 yLku 2 yÃkûkLku Vk¤u økE níke. yk ð¾íku rËÕne Ãkh fçkòu s{kððk {kxu fkUøkúuMk yLku ¼ksÃk çktLku {kxu rçknkh {níðLkwt Au, íÞkhu ºkeòu {kuh[ku Ãký Lkeríkþfw{khLke {n¥ðkfktûkkLku ÷ELku huMk{kt Au.

rçknkhLkk MkðuoMkðko íkhefu Mkíkík 15 ð»ko hks fÞko ÃkAe ð»ko 2005{kt ÷k÷w«MkkËLkk ÃkûkLku rðÄkLkMk¼k{kt 54 s çkuXfku {¤e níke yLku íku sLkíkk ˤ (Þw) yLku ¼ksÃk ÃkAe ºkeò Lktçkhu Äfu÷kE økÞku níkku. ð»ko 2010{kt VheÚke rðÄkLkMk¼kLke [qtxýeyku ÚkE íku{kt 243 MkÇÞkuLkk øk]n{kt ÷k÷wLku 22 çkuXfku s {¤e níke. ÷k÷w«MkkËLkk ykðk Mkíkík Äkuðký çkkË n{ýkt Ãký hksË{kt çk¤ðku ÚkÞku, íku{Lkk 22{ktÚke13 rðÄkLkMkÇÞku ykzk Vkxâk, òufu ÷k÷wyu íkkçkzíkkuçk 9Lku ÃkkAk ðk¤e ÷eÄk ! yk Mktòuøkku{kt íku{Lku {kxu fkUøkúuMk MkkÚkuLkwt òuzký yrLkðkÞo Au, fkhý fu [khk fki¼ktz{kt MkeçkeykELke hkník íku heíku s «kÃík ÚkE þfe Au. yk{ Aíkkt fkUøkúuMkLke ÂMÚkrík íÞkt Mkkð Lkçk¤e nkuðkÚke ËkËkøkeheÃkqðof ÷k÷wyu fkUøkúuMkLku ðÄw{kt ðÄw 11 íkÚkk þhË ÃkðkhLke yuLkMkeÃkeLku 1 çkuXf s ykÃkðkLke ðkík fhe Au, yLku íku Ãký òu íkuykuLku hksË MkkÚku òuzký fhðwt nkuÞ íkku ! yuðwt Ëu¾kÞ Au fu su÷{kt økÞk ÃkAe Ãký ÷k÷w«MkkË ÞkËð ÃkkuíkkLke ðkuxçkUf Ãkh nsw {wMíkkf Au.

 ÷k÷wLkk Ãkûk{kt su ¼tøkký Ãkzâwt íkuLkku ÷k¼ MkeÄku Lkeríkþfw{khLku {¤u íku{ Au.çk¤ðku fhLkkhk {kuxk¼køkLkk rðÄkLkMkÇÞku {wÂM÷{ Au. Lkeríkþfw{kh ßÞkhu yuLkzeyuÚke y÷øk ÚkÞk íÞkhu 243 MkÇÞkuLkk øk]n{kt íku{Lke ÃkkMku 115 MkÇÞku s hÌkk níkk. yíÞkhu yÃkûk MkÇÞkuLkk xufkÚke Lkeríkþfw{kh ÃkkuíkkLke Mkhfkh [÷kðe hÌkk Au. yuf íkçk¬u íkuyku fkUøkúuMk MkkÚku Mk{sqíke fhþu íkuðwt sýkíkwt níkwt, Ãkhtíkw fkUøkúuMk MkkÚkuLkwt íku{Lkwt ð÷ý {kºk hkßÞLke «òLku s Lknª, Ãkhtíkw íkuykuLkk þw¼uåAfkuLku Ãký økBÞwt LkÚke, íku nfeõík Mk{ßÞk ÃkAe íkuykuyu nðu ð÷ý çkËÕÞwt Au. íkuykuLke rîÄk yLku ðzk«ÄkLk çkLkðkLke {nuåAkLkk fkhýu íkuyku {kxu  nðu ºkeò {kuh[kLkwt þhýwt s çkåÞwt Au, íkuðwt ÷køku Au.

Lkeríkþfw{kh {wÏÞ«ÄkLk íkhefu «{ký{kt Mkkhe AkÃk Ähkðu Au. ÷k÷w«MkkË ÞkËðLkk þkMkLk fhíkk yksu rðfkMkLkk {køkuo rçknkhLke økrík Úkkuze ðÄe Au. ÷kufku íkuLku ykðfkhu Au. þkMkfÃkûk sLkíkkˤ (Þw) y™u ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkwt økXçktÄLk rçknkh {kxu ðÄkhu rðfkMk ykÃkLkkhwt nkuík, íkuðwt {kuxk ¼køkLkk rçknkheyku {kLku Au. íkk. 16 swLk, 2013Lkk hkus rçknkh{kt sLkíkk ˤ (Þw) yLku ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLke økXçktÄLk Mkhfkh íkqxÞk ÃkAeLke Lkeríkþ fw{khLke Mkhfkh Lkçk¤e Ãkze Au. MkhnËÃkkhÚke ykðíkk ½q»ký¾kuhku yLku LkõMk÷ðkËeyku {kxu rçknkh Mkku^x ÍkuLk çkLke hÌkwt Au. hkßÞku{kt {qzehkufkýLkku ðuøk Äe{ku Ãkzâku Au. [qtxýe Síkðk {kxu nðu Lkeríkþfw{khu rçknkhLku rðþu»k ËhßòLkku {wÆku WXkÔÞku Au. yk{ Aíkkt, MkkÚke íkhefu ¼ksÃkLku økw{kÔÞk çkkË yLku hkr»xÙÞ Míkhu LkhuLÿ {kuËeLke ÷kufr«Þíkk ÍzÃk¼uh «Mkhe hne Au, íÞkhu LkhuLÿ {kuËeLkk fèh hksfeÞ nheV íkhefuLke íku{Lke AkÃk íkuykuLku LkwfþkLk s fhþu. ÷kufMk¼k{kt ºkeò {kuh[kLkk ¼krð ðzk«ÄkLk íkhefu ÃkkuíkkLku Mk{S hnu÷k Lkeríkþ fw{kh ½hyktøkýu ÷øk¼øk çkÄk s {kuxk LkuíkkykuLkk nheV çkLÞk Au.

çkeS íkhV økXçktÄLk Mkhfkh íkqxðk çkË÷ ÷kufkuyu ‘rðïkMk½kík’ Lkeríkþfw{khLkk Ãkûku WÄkÞkuo nkuðkÚke MknkLkw¼qrík ¼ksÃkLku Ãkûku Au. ykðk Mk{Þu ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkk ðzk«ÄkLkÃkËLkk W{uËðkh LkhuLÿ {kuËeLke hu÷eykuLku sçkhËMík «òfeÞ ykðfkh MkktÃkzâku Au. ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûku hk{rð÷kMk ÃkkMkðkLkLkk ÷kuf sLkþÂõík Ãkûk MkkÚku òuzký fÞwO Au. hk{rð÷kMk ÃkkMkðkLk fux÷ktf rðMíkkhku{kt yLku ¾kMk fheLku ÃkkMkðkLk Mk{wËkÞ{kt ÷kufr«Þ Au. yk yu s ÃkkMkðkLk Au suýu çkkhuf ð»ko Ãknu÷kt LkhuLÿ {kuËe Mkk{u rðhkuÄ LkkUÄkðeLku yuLkzeyuÚke y÷øk ÚkÞu÷k yLku yksu íkuyku fnu Au fu y{u LkhuLÿ {kuËeLku ðzk«ÄkLk çkLkkðeþwt. Mk{sqíke nuX¤ ¼ksÃkkyu ÷kusÃkkLku nkSÃkwh, s{qE, ðiþk÷e, Mk{MíkeÃkqh, ¾økzeÞk, {wtøkuh yLku Lkk÷tËkLke çkuXfku ykÃkeLku hkS fÞko Au.

AuÕ÷k 6 {rnLkk{kt rçknkh{kt LkhuLÿ {kuËeLke ÷kufr«Þíkk{kt WAk¤ku ykÔÞk çkkË çknw{rík ÞkËð {íkËkhku ¼ksÃk íkhV ykf»kkoÞk Au. {kuËeyu Lkeríkþfw{khLkk Ãkufusðk¤k VwøøkkLke nðk fkZðk {kxu ònuhkík fhe Au fu yuLkzeyuLke Mkhfkh ykðþu íkku y{u rçknkhLku rðþu»k Ëhßòu ykÃkeþwt. ¼ksÃkLke ytËh Ãký Mkwþe÷fw{kh ®þËu yLku røkhehks®MknLkk sqÚk Ãknu÷uÚke s níkk, Ãkhtíkw LkhuLÿ {kuËeLke ÷kufr«Þíkk yLku hk»xÙeÞ hksfkhý{kt Mkr¢Þíkk çkkË røkhehks®Mkn {kuËeLke ðÄw LkSf ykÔÞk çkkË ÃkûkLke yktíkrhf yufíkk ðÄe Au. òu fu røkhehks®Mkn ÃkkMkðkLk fhíkkt ÷k÷w «íÞu ðÄw fqýwt ð÷ý Ähkðíkkt nkuðkÚke ÃkkMkðkLk MkkÚkuLkwt ¼ksÃkLkwt òuzký íku{Lku økBÞwt LkÚke. ð¤e, Ãkûku íku{Lke RåAk rðYØ Lkkðzk çkuXf ÃkhÚke rxrfx ykÃke nkuðkÚke íku{ýu ònuh rðhkuÄ Ãký LkkUÄkÔÞku, Ãký, Auðxu Ãkkuíku ‘ðÄw yuf çkr÷ËkLk’ ykÃkþu, íkuðwt fneLku nkEf{kLzLke ðkík {kLke ÷eÄe Au. W{uËðkhku {kxuLke ¼ksÃkLke «Úk{ ÞkËe çkkË þºkwÎLk ®Mknk yLku hk{uïh [kuhrMkÞkyu Ãký ykðku rðhkuÄ ònuh fhðk{kt ðkh ÷økkze LkÚke. yk s rçknkhe hksfkhýLkk r{òsLkku Ãkrh[Þ Au.

ykðk WËknhýku íkku yMktÏÞ ykÃke þfkÞ.sux÷k Lkuíkkyku íkux÷e Mk{sqrík yLku sux÷e Mk{sqrík íkux÷k rððkË ! yk{ Aíkkt hksLkuíkkykuLku yíÞkhu ÷kufMk¼kLke 543 çkuXfku yLku Mk¥kk {kxu 272Lkwt ÷ûÞ s Ëu¾kíkwt nkuðkÚke {kÚkwt çk[kððk {kxu Äz fÃkkE òÞ íkuLke ¾uðLkk LkÚke.

fw÷ {¤eLku òuEyu íkku rçknkhLkwt MÚkkrLkf hksfkhý ¼khu Ãku[eËw Au. y®nÞk ònuhSðLkLkk {qÕÞkuLku ðÄkhu {n¥ð ykÃkðkLke fkuE ¾uðLkk fhíkwt nkuÞ íkuðwt Mkk{kLÞ heíku ÷køkíkwt LkÚke. rMkØktíkku fu MÃkü rð[khMkhýeLkwt {n¥ð økkiý Au. «ò fÕÞký {kxuLkk Lkerík-rLkÞ{ku y™u fnuýe-fhýe çkÄw ykùÞosLkf Au.  hksfkhýLkk ykxkÃkkxk ¾u÷ðk{kt LkuíkkykuLku fkuE s «fkhLkku AkuA Lkzíkku LkÚke. íkfðkË y®nÞk fËk[ fqLkun{kt økýkÞ Au. ÷kufkuLku Ãký ÃkkuíkkLkk Lkuíkk su heíku fk{ fhu fu fZkðu, íku ðÄw nkUþu-nkUþu {tsqh Au. òuðkLkwt yu hnu Au fu rçknkhLke çkkS{kt fkuý {uËkLk {khe òÞ Au. swËk swËk Mkðuoûkýku{kt ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkk Ãkûku ðÄw hkSÃkku Vk¤u ykÔÞku nkuðkÚke yuLkzeyuLke {ex rçknkh Ãkh rðþu»k Au.

rçknkhLkk ykðk srx÷ hksfkhý yLku çkË÷kíkk síkk hksfeÞ Mk{efhýku ðå[u ykøkk{e rËðMkku{kt ÃkrhÂMÚkrík þwt ð¤ktf ÷uþu, íku [ku¬MkÃkýu ¼÷u Lk fne þfkÞ, Ãkhtíkw LkuíkkykuLke økríkrðrÄ, ÷kuf{kLkMkLkwt ÃkrhðíkoLk yLku hksÞ íku{s hkr»xÙÞ Míkhu çkLke hnu÷e ½xLkkykuLkku «¼kð rçknkh{kt sYh ÃkrhðíkoLk ÷kðþu, íkuðwt sýkÞ Au.

0Shares